Valodas

Teksta izmērs

Current Size: 100%

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē

Dārgie kolēģi,

Noslēdzoties Latvijas prezidentūrai, mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos iepriekšējām prezidentūrām par veikto ieguldījumu, kā arī dalībvalstu un Komisijas delegātiem par aktīvo sadarbību un atbalstu visu šo pēdējo sešu mēnešu laikā.

Savas pirmās prezidentūras laikā Latvijas prezidentūra ir pabeigusi darbu pie Padomes regulas grozījumiem par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB), kas tai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku. Tika rīkotas neformālas sanāksmes ar Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas, kā arī Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta (DG MOVE) un Eiropas Dzelzceļa aģentūras pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar dzelzceļa transporta statistiku. Jautājumi, kas attiecas uz statistikas dokumentāciju par preču pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem, tika risināti sadarbībā ar ieinteresētajām dalībvalstīm, jo Latvijas prezidentūrai nav padziļinātu zināšanu šajā jomā. Neformālas sadarbības rezultātā Eiropas Parlaments jūnija sākumā piedāvāja savu pilotpētījuma formulējumu. Rakstisko konsultāciju laikā, kurās tika risināti jautājumi, kas saistīti ar ES ārējās tirdzniecības statistikas (Extrastat) dokumentāciju, lielākā daļa valstu norādīja, ka tās gaidīs, līdz tiks parakstīts jaunais saprašanās memorands par deleģētajiem aktiem. 

Pateicoties Itālijas prezidentūras aktīvajam darbam,  2015. gada 19. maijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  tika publicēta Regula (ES) Nr. 2015/579, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku.

Latvijas prezidentūra ir noslēgusi Padomes statistikas darba grupas līmeņa diskusijas par maksājumu bilances regulu, un 2015. gada 27. maijā ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER II) vienbalsīgi pieņēma Latvijas prezidentūras kompromisa priekšlikumu kā vispārēju pieeju. 2015. gada 25. jūnijā Ekonomikas un monetārā komiteja nobalsoja par tā grozījumiem. Turpmākās diskusijas jau notiks Luksemburgas prezidentūras laikā.

Latvijas prezidentūra veltīja piecas sanāksmes jautājumiem, kas saistīti ar Saskaņoto patēriņa cenu indeksu regulu, un sanāksmju laikā šie jautājumi tika apskatīti tehniskā līmenī. Tā kā Latvijas prezidentūra bija spiesta atcelt pēdējo plānoto Padomes statistikas darba grupas sanāksmi, prezidentūra ieviesa izmaiņas kompromisa tekstā, kā tas tika nolemts  19. maijā, un, lai panāktu vienošanos  Padomes statistikas darba grupas līmenī, tika veiktas rakstiskas konsultācijas, kā rezultātā tika gūts vispārējs atbalsts Prezidentūras piedāvājumam. 2015. gada 29. jūnijā Latvijas prezidentūras kompromisa priekšlikumu apstiprināja ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja  (COREPER II).

29. jūnijā Jūrmalā ES Padomes statistikas darba grupas prezidentūra tika oficiāli nodota mūsu kolēģiem no Luksemburgas. Mēs vēlam viņiem veiksmi, neatlaidību un ticību saviem spēkiem!

Mēs vēlētos izteikt īpašu pateicību arī Padomes Ģenerālsekretariātam un Padomes Juridiskajam dienestam par sniegto palīdzību un profesionālo atbalstu.

 

Galīgais progresa ziņojums par visiem tiesību aktu dokumentiem, kas tika risināti Latvijas prezidentūras  laikā, ir pieejams prezidentūras mājas lapā http://eu2015.csb.gov.lv/content/meetings-documents.

 

Ar cieņu,
Latvijas Prezidentūras darba grupa
Centrālā statistikas pārvalde 

Reklāmkarogi