Valodas

Teksta izmērs

Current Size: 100%

Jūs atrodaties šeit

Prezidentūras un TRIO programma

Prezidentūras un TRIO programma

Prezidentūras trio - Itālija, Latvija un Luksemburga

18 mēnešu garumā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim Itālija, Latvija un Luksemburga veido prezidentūras trio. Programma un prioritātes šiem 18 mēnešiem tiek balstītas uz iepriekšējā trio - Īrijas, Lietuvas un Grieķijas - paveiktajiem darbiem un sasniegto virzību.

Padomes darba programma Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā, aptver laika posmu no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada decembrim.

Trio prezidentūras programma no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada decembrim

Lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas izstrādi, īstenošanu un uzraudzību, Trio prezidentūras valstis ir apņēmušās nodrošināt nepieciešamo Eiropas statistiku visaugstākajā līmenī. Ņemot vērā līdz šim sasniegto progresu, Trio prezidējošās valstis turpinās darbu pie Regulas Nr. 223/2009 grozījumiem, Extrastat Regulas, Regulas par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, Regulas par dzelzceļa transporta statistiku, Regulas par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru un statistikas regulu saskaņošanas ar Lisabonas līguma prasībām. Programmā varētu iekļaut arī Regulas par nacionālā kopienākumu harmonizēšanu tirgus cenās, saskaņoto patēriņa cenu indeksu, maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem, kā arī par elektroenerģijas un dabas gāzes cenu statistiku.

Jaunā stratēģija "EIROPA 2020"

Ņemot vērā aizvien pieaugošās datu lietotāju vajadzības un arvien stingrākos resursu ierobežojumus, prezidējošās valstis uzsvērs nepieciešamību nepārtraukti koncentrēties uz procesu vienkāršošanu un prioritāšu maiņu, kā arī standartizāciju un harmonizēšanu, samazinot izmaksas un kontrolējot respondentu slogu.

Latvijas prezidentūras programma

Vadot Padomes statistikas darba grupu  un veicot citas aktivitātes, CSP risinās normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas jautājumus šādās nozarēs:

  • dzelzceļa transportā - regulas projekta tālāka virzība, lai pilnveidotu tās atbilstību ES vienotās un reģionālās transporta politikas vajadzībām, kā arī, lai precīzāk uztvertu drošības aspektus;
  • kravu pārvadājumi pa iekšzemes ūdensceļiem  - regulas grozījumu projekts;
  • ES dalībvalstu statistika par ārējo tirdzniecību ar pārējo pasauli (ExtraStat) - regulas grozījumu projekts;
  • cenu statistika - uzsāks diskusijas par harmonizētā patēriņa cenu indeksa un mājokļu cenu indeksa regulas projektu.

CSP centīsies panākt progresu maksājumu bilances, starptautisko pakalpojumu tirdzniecības un tiešo  ārvalstu ieguldījumu regulas projektavirzībā, kā arī koordinēs viedokļu apmaiņu par rekomendācijām attiecībā uz Eiropas Centrālo banku sistēmas statistikas vākšanu un izmantošanu.

 

Reklāmkarogi